Azonosító: Jelszó: Regisztráció Elfelejtette a jelszavát?
6 hozzászólás   Utolsó hozzászólás: 2009/12/14 21:24  (BITE)
2009/08/27 10:06
Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Környezeti Vizsgálata (SKV) I. jelentés (véleményezhető: 2009.09.30-ig)
Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Környezeti Vizsgálatának (SKV) I. jelentése, amely 2009. szeptember 30-ig véleményezhető. Várjuk a javaslatokat és a véleményeket a jelentéssel és az SKV folyamattal kapcsolatban.
(civil szervezet)
Intézkedési csomagok, intézkedési elemek
A VG3: Jó horgászati gyakorlat intézkedési elem, csak az IP4. VÖLGYZÁRÓGÁTAS TÁROZÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI CSOMAG elemei között található, amely folyókra nem vonatkozik. A probléma, amit ez az intézkedési elem próbál orvosolni, pedig a kisebb, lasúbb folyókon mindenképpen, a nagyobb folyókon pedig bizonyos szakaszokon állandóan előforduló probléma. Kérjük ezt javítani és a folyóvizekre is érvényessé tenni "Jó horgászati gyakorlat" intézkedési elemet!
   
(civil szervezet)
Intézkedési csomagok, intézkedési elemek II.
Több alegységi anyagot átnézve feltűnt, hogy a HM5: Állóvízből az üledék egyszeri eltávolítása (vízminőség javító kotrás) vagy kezelése intézkedési olyan helyeen szerepel (folyóvíz víztestek), ahol a HM7: Állóvizek és vízfolyások medrének fenntartása intézkedési elemnek kellene szerepelnie. Ezeket ki kell jaítani!
   
(civil szervezet)
A WWF Magyarország előzetes javaslata
Több vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetet el fogunk olvasni és véleményt írunk róluk. Sajnálatos azonban, hogy a véleményezésre szabott időkeret rendkívül szűk.

A Víz Keretirányelv a terv tervezetek társadalom általi megismerésére és véleményezésére 6 hónapot ír elő. Annak ellenére, hogy már elkezdődött a társadalom bevonása az intézkedések kidolgozásába, ez nem pótolja a tervezetek érdemi véleményezéséhez szükséges időt. Kérjük, hogy az országos, részvízgyűjtő és alegységi terv tervezetek véleményezési határidejét hosszabbítsák meg annak érdekében, hogy az érintett szervezetek, érdeklődők el tudják olvasni a sok száz oldalnyi dokumentumot és alaposabb, tartalmasabb javaslatokat és észrevételeket fogalmazhassanak meg a tervek véglegesítése előtt.

Előre is köszönettel:

Figeczky Gábor

WWF Magyarország
   
(civil szervezet)
A WWF Magyarország véleménye
ORSZÁGOS VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA (SKV), I. JELENTÉS

Az alábbi rövid észrevételeket tesszük a jelentésben leírtakkal kapcsolatban:4. old. -- "Tervezési dokumentumok":

"...a rendelkezésre álló tervezési háttéranyagokban a tervezők minden olyan lehetőséget ismertetnek a vizek jó állapotba helyezéséhez és annak megőrzéséhez, amit az adott célra és körülmények között Európa -- sőt esetenként világszerte alkalmaznak."

Ezzel az állítással nem értünk egyet teljesen. Például a határon átnyúló problémák orvoslására hozandó intézkedések, amelyeket a szomszéd országokkal való nagyon szoros együttműködés és feléjük történő erőteljes érdekérvényesítés eredményezhet, az anyagokban nem vagy gyengén jelenik meg.

Egy példa a Duna medersüllyedését elősegítő hordalék hiány, amelyet részben a szomszédos országok vízerőművei okoznak. A vízerőművek teljes elbontásán kívül (amelyet majd a későbbi terv kézirat említ), léteznek olyan megoldások is, amelyeket Nyugat-Európában alkalmaznak, de a magyar anyagok nem foglalkoznak velük.

4. old. -- "Főbb javasatok" 2-3. bekezdés:

Maximálisan egyetértünk a javaslattal.

4. old. -- "Főbb javaslatok" 4. bekezdés:

A VGT miniszteri rendeletben történő kihirdetése véleményünk szerint sem elegendő, a kormányrendeletek szintje nagyobb biztosíték lenne az integrált megvalósításra. Itt azért megjegyezzük, hogy többször hallottuk az államigazgatás részéről azt, hogy a VGT-t miniszteri rendeletben hirdetik ki, azonban az intézkedési programot már kormányrendeletben. Ezek szóban többször elhangzottak, azt nem tudjuk, hogy írásban megjelent-e valahol.

Ezen felül fontos, hogy a gyakorlati megvalósítás ösztönzőit megtaláljuk. A VGT általános, koncepcionális szintű anyag, a részleteket az SKV, KHV eljárások, fejlesztési tervek, EUs támogatások megítélése alkalmával szükséges megvizsgálni, annak megállapítása érdekében, hogy a tervezett beavatkozások, konkrét intézkedések valóban megfelelnek-e a VKI követelményeknek.

5. old. -- "Megfelelő intézkedések kiválasztása":

Maximálisan egyetértünk a javaslattal. Prioritási sorrendet kell felállítani a tervezett intézkedések között.

17.o - 23. o. -- VKI környezeti célkitűzéseinek vizsgálati szempontjai:

A felsorolt szempontok alaposan körbejárják a témákat. Egyetlen kérdés merül fel, hogy a koncepcionális VGT-nek valóban az összes felsorolt szempontnak meg kell-e felelnie, vagy bizonyos esetekben a részletes tervek során kell azokat kielégíteni. Még ha ez a kérdés később igazolódna is (miszerint egyes szempontoknak a részletes tervekben kell megjelenniük), abban az esetben is fontosnak tartjuk, hogy a minden szempontnak való megfelelés már a VGT-ben elvárásként jelenjen meg (akár a VGT-re vonatkozik, akár a jövőbeli tervezésre).

26. oldal -- 3.2 fejezet első bekezdés:

Ld. megjegyzésünk a 4. old. "Tervezési dokumentumok"-hoz.

27 o. - 28.o -- "A jogszabályok által meghatározott tervezési és döntés-előkészítési folyamatok":

Itt felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodási tanácsokról szóló jogszabály és a 221/2004-es kormányrendelet eltérő módon ír a tanácsok hatásköréről. Az első javaslattevő szervként említi, a második ellenben jóváhagyó testületként. A kettő nem ugyanaz, eltérő jogosítvánnyal ruházza fel a tanácsokat.

31. oldal -- 3.3.3. fejezet 6-os pont:

A vízgazdálkodási tanácsok sokkal később álltak fel, mint azt eredetileg előírta/ javasolta a társadalom bevonási stratégia és módszertan. A tanácsoknak már a jelentős vízgazdálkodási kérdések (előkészítésében), megvitatásában és elfogadásában aktívan részt kellett volna venniük. Jelenleg is létezik olyan tanács, ami még nem tartotta meg alakuló ülését.

Az objektív társadalmi véleménynyilvánítás elősegítésére utalna, ha az elfogadott tervek mellékleteként megjelennének az eredetileg beküldött vélemények.
   
(civil szervezet)
A Reflex Környezetvédő Egyesület
A Reflex Környezetvédő Egyesület észrevételei a vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) környezeti vizsgálata (SKV), I. Jelentéshez

1. A Jelentés célja és tartalma fejezethez

A Víz keretirányelv magyarországi bevezetésének folyamata különféle uniós előírásokban, illetve magyar kormányrendeletekben előírt tevékenységek végrehajtásának egymásutánja. Ez megkönnyíti nemcsak a tervezők, hanem a tervekről véleményt formálók dolgát is, mert a vélemény kialakításakor elsődlegesen a rendeletekben megfogalmazott feladatok és előírások végrehajtását és betartását kell vizsgálni.

Ám "A Jelentés célja és tartalma fejezet" (7. oldal) szerint:

"A Jelentés az országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési folyamathoz kapcsolódó SKV első jelentése nem azonos a jogszabályban előírt környezeti értékeléssel (előzetes SKV jelentéssel), mivel még nem készült előzetes országos tervváltozat. Az OVGT készítésének folyamatához kapcsolódóan 1 db indító, 2 db előzetes és 1 db záró SKV jelentés készül azzal céllal, hogy segítse az OVGT készítés, döntéshozatal és véleményezés folyamatában a környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesítését."

Vagyis a Jelentésen nem kérhetők számon rendeletekben előírt kötelezettségek.

Megjegyezzük viszont, hogy mind a VGT-re, mind a környezeti jelentésre vonatkozó kormányrendelet szerint a VGT környezeti jelentés-kötelezett. A kötelezettség nemcsak az országos tervre vonatkozik. Hogy ez mind a 47 terv esetén fennáll-e, az a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének (8) bekezdésében foglalt "vízgyűjtő gazdálkodási terv" megfogalmazás értelmezésén múlik. Sajnálatos, hogy a Jelentés nem tért ki erre a fontos kérdésre.

Szorgalmazzuk a jelzett további környezeti jelentések mielőbbi megjelenését.

2. "Javaslatok" fejezethez

A fejezet legtöbb megállapításával egyetértünk, a tervekhez fűzött véleményeink írásakor is figyelembe vettük a Jelentésben foglalt javaslatokat.

Különösen fontosnak tartjuk, az F8 javaslat érvényre jutását:

"A Duna, a Tisza és a kisebb, határokon átfolyó folyók, a határokon átnyúló állóvizek és felszín alatti vízterek jó állapotának biztosításához, illetve az érintett védett területeken meghatározott célok elérése érdekében a vízgyűjtőkön osztozó többi ország által készített vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben tervezett intézkedések VGT-vel történő összehangolásának, egyeztetésének folyamatát és ütemezését javasoljuk kidolgozni és bemutatni az érintettek számára és javasoljuk biztosítani az egyeztetésekben való társadalmi részvétel biztosítását."

Győr, 2009. november 27.

Összeállította: Lajtmann József
   
(civil szervezet)
SKV I. Jelentés
A Jelentés szerkezetével és megállapításaival alapvetően egyetértünk. A Jelentésben foglaltak átfogóan tartalmazzák a VGT tervezetek véleményezése során fölmerült főbb problémás kérdéseket, az azok kezelésére tett javaslatok megfelelőnek tűnnek.

Véleményünk szerint a VGT tervezetek előzetes áttekintése során megállapított hiányosságok közül a védett természeti területek és a Natura2000 területek esetében nemcsak az intézkedési tervek, hanem az alapadatok és háttérinformációk is rendkívül hiányosak, ez késtségkívül visszavezethető a monitoringgal kapcsolatos problémákra (ami az SKV jelentésben is megjelenik).

A második legfontosabb problémás területnek az itt megjelent előző véleményekhez hasonlóan mi is a határon átnyúló területek esetében föltétlen szükséges közös tervezés, egyeztetés elégtelen voltát tartjuk.
   
 
           

                                   
GY.I.K.IMPRESSZUMKAPCSOLATLINKEKCOPYRIGHTMÉDIATÁMOGATÓK